Балансиращ пазар на електроенергия

Игри

Информация за страница Балансиращ пазар на електроенергия

   Принципите на енергийния пазар са до голяма степен не само еднакви, но и добре познати на хората. Именно съгласно тях те се стремят да сключват договори с графици за доставка на количества енергия, които са максимално близки до техните очаквания по отношение на потреблението. От своя страна пък очакванията към производителите са те да произвеждат такова количество енергия, което е равно на договорените по отношение на цената. Това е първата и може би най-важна особеност на балансиращ пазар на електроенергия, защото е пряко свързана с паричната стойност. Цената, независимо за каква област се отнася, винаги интересува живо всички потребители. Сумата от количествата енергия в графиците по различните сключени договори за покупка на енергия задължително трябва да е еквивалентна на прогнозираното общо потребление за конкретно посочения период. С тази точка от указанията за потребителите привършват общите приложения, но също така трябва да се разгледат и някои по-конкретни аспекти.

    Балансиращ пазар на електроенергия няма как да мине без наличието на балансиращ механизъм, който се използва от ОЕС във връзка с осъществяването на баланса между производство и потребление на ел. енергия в ЕЕС. Що се отнася пък до това кои са източниците на тази балансираща енергия, несъмнено трябва да се посочат поне главните. На първо място това са обектите на всички онези производители, чиято разполагаемост е изцяло освободена от ДКЕР за сключването на сделки по свободно договорени цени. Обектите на привилегировани потребители и електрическите централи на производители с разполагаемост частично или изцяло изкупена от обществения доставчик са други два източника на енергията от типа балансираща. Не на последно по важност място пък трябва да се посочат и централите, които са собственост на обществения доставчик. Това са в общи линии основните обекти на балансиращата енергия, чиято популярност все повече нараства през последните няколко години. Съвсем естествено тя е свързана и с либерализирането на пазара за енергия, който позволява на потребителите сами да избират своите доставчици и да договарят цените. Първият и третия вид обекти са пряко свързани с участниците, защото последните осигуряват балансираща енергия посредством правенето на предложения и заявки на свободно определени от тях цени за всеки период на сетълмент.

    Приоритетният списък е още един важен пункт от цялостната същност на балансиращ пазар на електроенергия, като за неговото изготвяне отговаря ОЕС. Едновременно с това въпросната институция активизира източниците на енергия от типа балансираща на базата на списъка, отчитайки технологичните критерии, които от своя страна са свързани със сигурността по снабдяването. Много на брой са нещата, които въпросният списък съдържа, а несъмнено най-важните и ключови от тях трябва да се представят колкото се може по-ясно и достъпно на потребителите. Това на първо място са предложенията, които са подадени от самите участници. Диапазоните на третичен резерв на потребителите е следващото по важност в списъка, а непосредствено след него идва ред и на неучастващите в производствения график за покриване на товара на онези потребители, които биват захранвани от обществения доставчик. Може би има още много важни неща за балансирания енергиен пазар, но за щастие днес информацията е лесно достъпна.

eXTReMe Tracker